محصولات

هیت سینک مسی

هیت سینک مسی که با گردش آب درون این قطعه سبب حنک کاری سیال درون سیستم خنک کاری می شود.